tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©12 december, 2014 Revive Israel

Profeti og Mellemøsten

Af Asher Intrater

For at kunne skabe en bibelsk ramme for en fortolkning af nutidens begivenheder i Mellemøsten, vil det være mest korrekt at undersøge israelitternes gamle profeters perspektiv. Profeterne talte ofte om Guds vilje vedrørende ”politiske” begivenheder i Mellemøsten.

Der er et bredt udvalg af synspunkter i de profetiske skrifter. Mange af disse kunne bekræfte eller modsige mange politiske synspunkter i dag. På den ene side (måske den ekstreme højrefløj) finder vi Josva. I hans generation, blev israelitterne påbudt at dræbe alle indbyggerne i Kana’an og erobre hele landet.

På den anden side (måske den ekstreme venstrefløj) finder vi Jeremias. I hans generation dømte Gud Israel. Nationen blev ødelagt og folket sendt i eksil. Hverken Josvas eller Jeremias’ model passer imidlertid til forholdene i Mellemøsten i dag. (I perioden med de tidlige apostle, som prædikede i generationen som ledte op til ødelæggelsen af den andet Tempel, var profeten Jeremias’ kontekst ganske relevant.)

Der er andre varierende synspunkter. Amos forlangte retfærdighed i social- økonomiske spørgsmål. Jonas blev udsendt for at prædike for en hedningenation. Esajas beskrev frembringelsen af et åndeligt rige med en guddommelig messiansk konge. Hans lære kunne måske sammenlignes med et slags ”evangelisk” budskab i dag. Daniel havde vi-sioner om engle, som udkæmpede krige mod nationer, hvilket ville have stor indflydelse på historien i hundreder af år.

Især relevant for de messianske samfund i dag er de profeter, som talte til restgruppen i Israel efter disses tilbagevenden fra eksilet i Babylon. Deres budskab var opmuntring til at fortsætte med opbygningen af nationen, både åndeligt og materielt, til trods for angrebene fra ondskaben omkring dem. Blandt disse profeter var Zakarias og Haggaj.

Vi, som har modtaget Helligånden gennem troen på Yeshua, kan på en måde ses som en fortsættelse af disse tidlige profeter. Som tilhørende den messianske rest i Israel  føler vi en vis åndelig identifikation med den restgruppe, som vendte tilbage til landet i Zerubbabels, Ezras og Nehemias’ tid.

Vi må imidlertid være forsigtige, når vi ser på de gamle skrifter og sammenligner dem med os selv. Vi må overveje det fulde spektrum både i Evangelierne og hos profeterne, før vi kan vælge et specielt aspekt at identificere os med. De israelitiske profeters skrifter har en fornyet betydning for os i dag set i lyset af de nuværende begivenheder i Mellemøsten.


Fra generation til generation

Af David Ben Keshet

Lederteams fra Tents of Mercy og Revive Israel mødtes igen i sidste uge. Vi repræsenterer over 7 menigheder fra det centrale og nordlige Israel. Mødet var et udtryk for 2. genera-tion af det pagtsmæssige forhold mellem Asher, Eitan og andre fra Tikkum familien.

Vi følte en åndelig strøm, som dryppede ind i den næste generation; vi følte en åben ærlighed, ydmyghed og sult efter mere af Gud i takt med, at vores fælles netværk øges. Vi beder for ”fædres hjerte (vendes) til deres sønner” (Malakia 3:24).

Vi bryder alle sammen vores hjerner med de samme teologiske og kulturelle emner, som vi konfronteres med i Israel. Ét emne, som blev taget op var Torah’ens rolle og den jødiske kultur hos de messianske jøder i Israel.

Et andet emne var den kritiske tendens for unge troende i deres obligatoriske tjenestetid i hæren (fra 18 til 21 år) til den høje grad af ”dropout” fra israelske menigheder. Vi indså, at på et nationalt niveau er denne aldersgruppe strategisk vigtig for restgruppens fremtid i Israel. Bed sammen med os for salvelse af og kærlighed til disse unge troende.


Rejsen i Brasilien

Af Betty Intrater

I sidste måned havde Asher og jeg, sammen med Elihana lejlighed til at rejse til Brasilien i 2 uger for at undervise og tjene. Ud over at det i Brasilien var sommer i november, følte vi også brasilianernes varme personligheder: venlige, gæstfrie, hengivne og selskabelige. De troende er også meget udtryksfulde og varme i deres lovprisning og fællesskabsfølelse. Skønt der ikke er meget kendskab til Kirkens jødiske rødder, oplevede vi stor åbenhed og ønske om at lære.

Den første opdagelsesrejsende, som ”opdagede” Brasilien var Pedro Alvares Cabrel, som ledte en ekspedition til Brasilien kort tid efter kong Manuel den første af Portugal havde erklæret, at alle jøder skulle konvertere til kristendommen eller forlade landet. Skønt det er umuligt at dokumentere, synes det sandsynligt, at mange af de nye indvandrere til Brasilien var jøder, og at mange brasilianere derfor er af jødisk oprindelse.

Elihana, som var sammen med os, voksede op i Brasilien. Hun blev professionel musiker i en ung alder, og uden at vi havde kendskab dertil, havde hun udgivet en CD med titlen ”Revive Israel”. Hun har en dynamisk personlighed og blev taget godt imod, når hun tjente med musik i de kirker, som vi besøgte.

Der var to højdepunkter under besøget. For det første traf vi en ung israelsk udvekslings-student, som mødte op i en messiansk menighed i Rio, og ikke mindst mødet med et ungt iransk par, som deltog i samme ekskursion som vi. Vi fik en dyb samtale med dem om tro (de er moderate muslimer) og udvekslede e-mails.


Pinsens ild gennem historien

Dette er anden del af budskabet ”At krydse fra død til liv”. Asher taler om sammenhæn-gen mellem Israel, som modtog Moseloven på Sinai Bjerg (2. Mosebog kap. 19), Helligån-den, som bliver udgydt på Zions Bjerg (Apostlenes Gerninger kap. 2) og de troende i dag, som modtager Helligåndens ild.

For at se og høre budskabet klik HER!


Tilbage