tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

© 18 november, 2016 Revive Israel

Timingen af bortrykkelsen

Asher Intrater

Yeshuas grundlæggende lære om endetiderne findes i alle tre synoptiske evangelier (Matthæus 24, Markus 13, Lukas 21). Han opsummerer og fortolker alle de israelittiske profeters lære. Apostlene baserer deres skrifter om emnet ud fra Yeshuas undervisning.

Hos Matthæus talte Yeshua to gange (vers 31 og 40) om en overnaturlig begivenhed, hvor troende vil blive løftet op i luften af engle (bortrykkelsen). Desuden taler Skrifterne om en forfærdelig urolig tid (Prøvelserne), hvor:

 1. Ondskaben vil blive udstillet
 2. Troende vil blive renset
 3. Der vil ske mirakuløs vækkelse             

Nogle lærer os, at troende vil blive løftet op af englene før denne vanskelige tid eller midt i den. Intet sted peges imidlertid på en bortrykkelse ”forud for” eller ”midt i” prøvelserne. Alle vers beskriver, at begivenheden sker ”efterfølgende.”

 1. Yeshua lærte os, at vi skal ”holde ud til enden.” (Matthæus 24:13).
 2. Nogle bliver nødt til at ”flygte ud i bjergene.” (vers 16) Der er ingen grund
  til at flygte, hvis man ikke er der!
 3. Gud vil ”afkorte dagene for de udvalgte.” (vers 22). Han forkorter tiden for de hellige; Han fjerner dem ikke før slutningen.
 4. Yeshua advarer de troende om ”ikke at blive ført vild under denne perio-de (vers 4, 5, 25). Det giver ingen mening, hvis vi ikke er her.
 5. Tiden for englenes komme vil tydeligvis ske ”efter trængslen i de dage.” (Matthæus 24:29, Markus 13:24). Først ”da” (vers 30) vil den anden komme og bortrykkelsen finde sted.
 6. Yeshua sammenlignede begivenheden med Noahs syndflod, som skete ”på den dag” hvor Noah giv ind i arken, ikke før.
 7. Yeshua sammenlignede på samme måde med ødelæggelsen af Sodoma, som skete ”den dag, hvor Lot forlod Sodoma.” (Lukas 17:29). – Ikke et øjeblik før.

Lad os være forberedte og sejrrige i endetiderne!


Almindelig enighed om endetiden

Daniel Juster

Eskatologien er læren om de sidste dage og tiden der kommer.

Der er udviklet konsensus omkring eskatologiens doktriner i den kristne verden. Vi kunne næsten kalde dem selvfølgeligheder i dag, skønt ikke alle er opmærksomme på dem. Her er den generelle enighed:

De sidste dage begyndte med Yeshuas komme og udviklede sig fortsat med Hans død og genopstandelse og udgydelsen af Helligånden ved Shavuot. Guds rige er kommet, men dets fulde manifestation vil ske med Yeshuas anden komme.

Syndflod og intervention

De sidste af de sidste dage refererer nu til de begivenheder, som vil finde sted kort tid før Yeshuas anden komme. Denne tid vil omfatte en yderst vanskelig prøvelse for Guds folk, da de modarbejdes af mørkets kræfter. I den jødiske tankegang kaldes denne tid Messias’ fødselsveer (Sanhedrin 98). Den klassiske jødiske eskatologi falder ganske meget i tråd med kirken i spørgsmålet om den store prøvelse ved slutningen af perioden. Jeg kalder dette synspunkt syndflod og intervention.

Mod slutningen vil Guds folk imidlertid blive reddet, og vi vil påbegynde den kommende tidsalder. Denne brede enighed ses endog i den romersk katolske katekismus, som siger:

Før Kristi anden komme må kirken gennemgå en afsluttende prøvelse, som vil ryste troen hos mange. Forfølgelserne som vil følge med pilgrimsfærden på jorden vil afsløre ”retfærdighedens my-sterium” i form af et religiøst bedrag, som tilbyder mennesker en åbenbar løsning på deres proble-mer med frafald fra troen som pris. Det voldsomste bedrag kommer fra Antikrist, en pseudo-messia-nisme, hvor mennesket glorificerer sig selv i stedet for Gud og Messias’ komme i kød. 675

Kirken vil komme ind i Rigets herlighed kun gennem den sidste Påske, hvor den vil følge Herren i Hans død og genopstandelse. Riget vil blive fuldkommengjort da, ikke ved en historisk triumf fra kirkens side gennem en progressiv overlegenhed, men kun gennem Guds sejr over ondskabens sidste fremstød. 677.

Hvad med Israel?

Vores lære er meget i overensstemmelse med denne konsensus, men vi mener, at den mangler at forbinde endetiderne til Israel og det jødiske folk. Vedrørende Israel henviser de hebræiske skrifter konstant til en endelig kamp (Joel3, Esajas 25-27, Ezekiel 38, 39, og mange andre), som hænger sammen med det jødiske folk i Israel. Lad os blot omtale én.

Zakarias 12, 14 – Her læser vi om nationernes invasion og kampen om Jerusalem. Dette leder til en forbløffende tid med anger efter kampen, og Israel ser på Ham, som de har gennemboret (12:10). Traditionelt anses dette for tiden, hvor Israel vender sig til Yeshua. Ved slutningen af denne store kamp vender alle nationer sig til Gud og tilbeder Gud årligt i Jerusalem ved Løvhyttefesten (Sukkot).

Taknemmelige ser vi Israel og det jødiske folk komme til generel enighed med kirkens endetidsteologi i vore dage – lige som de var det centrale fokus for de hebræiske profeter, da de talte om begivenhederne i endetiderne.


Global Gathering Jerusalem

I denne video taler Tal Haroni fra vores Revive Israel team om den kraftfulde oplevelse, hus havde i sidste uge som del af lovprisningsteamet ved Global Gathering Jerusalem.

Hør hendes tale (på engelsk), klik HER!


Helligåndens salvelse

I dette budskab taler Asher Intrater om Helligåndens salvelse.  Den samme salvelse, som bevægede profeterne til at skrive, er over os for at læse og forstå skrifterne.

Hør Ashers budskab (på engelsk), klik HER!


Hjælp med at promovere Yeshua  Chai TV

For at nå israelerne med evangeliet om Yeshua, startede vi for et år siden Yeshua Chai, en internetbaseret TV kanal, som sender materiale som er produceret af forskellige messian-ske tjenester i Israel.

Vi fortsætter med at promovere kanalen og har brug for jeres hjælp. Vil I ”like” os på vores facebookside og invitere jeres venner til at gøre det samme. Vores mål er at nå 2.000 ”likes” i denne måned! Tak for jeres partnerskab og bøn!


Tilbage