tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

© 17/11/2017 Revive Israel Ministries

Påtrængende global bøn for Libanon

Joni Koski

sticks

”For det folk eller rige, der ikke vil tjene dig, skal gå til grunde, og folkene skal lægges øde. Liba- nons herlighed kommer til dig, både enebær, ask og cypres, til at smykke mit hellige sted, og jeg vil ære stedet, hvor mine fødder hviler.”

I mikadospillet kaster man de spidsede pinde med forskellige farver op i luften hvorefter de falder ned i tilfældig orden. Vinderen samler de fleste pinde op uden at berøre stakken. Man skal imidlertid være omhyggelig, for pindene er spidse og forkert brug kan gøre skade. På samme måde er den rivaliserende åndelige og politiske indflydelse i Libanon – Shia, Sunni og Kristne – i denne måned blevet kastet op i luften, og nu er det tiden at bede, at de falder på en sådan måde, så Guds Rige vil fremmes i Mellemøsten. Katalysatoren for at kaste pindene i vejret var Saad Hairis kontroversielle tilbagetrækning som libanesisk premierminister den 4. november.

Libanon er blevet beskrevet som ”en legeplads for fremmede magter” siden grænserne blev trukket ved den fransk-britiske Sykes-Picot aftale i 1916. Internt har landets skrøbeli-ge forfatning fra 1926 bestemt, at præsidenten skulle være Kristen (i hvert fald kulturelt), premierministeren Sunni muslim og formanden for parlamentet Shia muslim. I begyndel-sen virkede dette tilfredsstillende, ligesom Jesu lignelse om ukrudtet i hveden (Matthæus 13:24-30). Den gode sæd var sået og den Kristne indflydelse havde magten i en periode. Senere voksede de ”moderate” Sunni muslimers indflydelse tilsyneladende i skikkelse af Hariri familien og med ekstern opbakning fra det olierige Sunni muslimske Saudi Ara-bien. Imidlertid blev premierminister Rafiq Hariri brutalt myrdet i 2005 – fjenden havde tydeligvis længe sået dårligt sæd! Både Shia muslimske (af alawite-sekten) præsident Assad i Syrien (se kort) og Iran bakkede op om den magtfulde libanesiske Shiitiske terror- millits, Hizbollah, som ikke overbevisende blev bebrejdet situationen. Vi springer til 2016 hvor den maroni-tiske Kristne Michel Aoun blev valgt til præsident for at udfylde det politiske tomrum sammen med den eksisterende premierminister Saad Hariri, søn af Rafiq Hariri. Det var afgørende, at Aoun allierede sig med Hizbollah, og aflagde løfte om at kræve områder omkring Mount Hermon ”tilbage” fra Israel. Den Shia muslimske  indfly-delse var stigende på bekostning af Sunnierne, og den skrøbelige balance var dermed forstyrret.

Saad Hariris tilbagetrækning synes at være motiveret af frygten for snigmord og også opmuntret, eller måske ligefrem fremtvunget af Saudi Arabien for at fremme den Shia muslimske dominans i Libanon via Irans allierede Hizbollah. Iran søger regional overher-redømme og en korridor mellem Iran og Middelhavet, et udgangspunkt for at angribe og udradere Israel. Der fremstilles missiler i Syrien og nu også i Libanon. Det anslås, at Hizbollah i øjeblikket har ca. 150.000 missiler rettet ind mod Israel.

I Libanon er der 1.4 millioner traditionelle Kristne og 21.000 evangelske, 2.5 million musli-mer, lidt over 1 million syriske flygtninge, som kæmper for rettigheder og arbejde. Det bi-belske Libanon har historisk set et samarbejde og handelsforbindelser med Israel, især på kong Salomons og kong Hiram af Tyrus’ tid (indenfor det nuværende Libanon). Indtil år 2000 samarbejdede de fleste Kristne i det sydlige Libanon med Israel imod det militante Islam.

Bønnepunkter:  

  1. Bed om at samarbejdet mellem Israel og Libanon bliver vækket til live og at de Kristne i Libanon styrkes og løskøbes.
  2. Bed Herren hjælpe de syriske flygtninge i Libanon.
  3. Saudi Arabien har blodige hænder og har længe fostret terrorisme – landet elsker ikke Israel, men ser os som en allieret imod Iran. Bed Herren om specifikt at bruge Saudi Arabien og den nye unge hersker til fremme af riget i relationer til både Libanon og Israel.
  4. Jesus sagde ”et hus i splid med sig selv kan ikke bestå” (Matthæus 12: 22-28). – Bed for Islams delte hus, Shiitter og Sunnier, at de giver plads for Guds Rige, og den Søn, som Han elsker – Yeshua!
  5. Salme 83 beskriver en endnu ikke eksisterende alliance mellem hære, som angriber Israel, af hvilke den ene er ”Tyrus” (vers 7) – synonym for Libanon eller måske Hizbollah. I salmen er der en bøn for ødelæggelse af alliancen – vers 13-18. Vi skal be-gynde at bede for en hurtig og total ødelæggelse af disse aggressorer og for åbenba-ringen af Guds rige (vers 18).

Guds folk

Asher Intrater

Hvem er Guds folk? Hvad var apostlenes syn på dette? Hvad betyder det for Israel og Kirken?

Hør Ashers budskab med danske undertekster, klik HER!


Rapport om Polen

Henryk Wieja

flags

Det var en stor glæde for os at deltage i en speciel konference i Polen for nylig. Polakker med forskellig Kristen baggrund var forsamlet i Wisla for at høre om Israel og nationerne. Som jøder og polakker lovpriste vi, lyttede til Helligånden og hørte om, hvordan Gud ar-bejder i Mellemøsten gennem kaldet af sit folk til frelse og tjeneste.

Under konferencen talte jeg om, hvordan Herren genopbygger kirkens apostolske model i nationerne og i Israel for at ”skabe ét nyt menneske af de to” (Efeserbrevet 2:15).

Asher Intrater talte om sin egen transformation, fra vrede mod det polske folk til ander-kendelse af sine polske rødder. Guds kærlighed tilolod ham at tilgive den smerte, som hans familie havde lidt fra det polske folk, og til at åbne sit hjerte til en fornyet pagtmæs-sig relation mellem polakkerne og jøderne.

Don Finto opmuntrede os, at jo mere vi elsker jøderne, des mere beder vi for dem. Jo mere vi beder, des mere kommer de til at kende Herren.

Den israelske kunstner, Rick Wienecke talte om sin Fountain of Tears skulptur, som afslø-rer et stærkt link mellem Holocaust og korsfæstelsen. Han skabte for nylig en kopi i Polen, i Brzezinka.

Vi tror på, at denne oplevelse vilo bære frugt og vil resultere i en stor bevægelse af Hellig-ånden både i Israel og blandt nationerne.


Tilbage